jelentkezési lap

A Bella-Hungária Kft. mint adatkezelő (székhely: 3394 Egerszalók, Külső sor u. 2.; cégjegyzékszám: 10-09-022146; adószám: 11170907-2-10) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja a Pályázókat személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A jelentkezési lap kitöltésével az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a "Városaink" alkotópályázat hatékony lebonyolítása céljából gyűjti be. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. A megadott adatokat a beadás napjától számított legfeljebb 1 évig tároljuk. Adatait harmadik feleknek nem továbbítjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez (dr. Rövid Levente, tel.: +36 1 700 4754, mobil: +36 30 466 6018, e-mail: dpo@bella.hu), továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A jelentkezési lap tartalmazza: 

Pályamű címe:                                                                   

Alkalmazott technika:                                                 

Pályázó neve (keresztnév, vezetéknév):                                

Pályázó születési dátuma:                                                     

Pályázó értesítési postacíme:                                           

Pályázó értesítési e-mail címe:               

Kiskorú vagy cselekvőképtelen pályázó esetén szülő vagy gondviselő neve:           

Szülő vagy gondviselő értesítési e-mail címe:                      

Szülő vagy gondviselő értesítési postacíme:                         

Alulírott, mint a kiskorú vagy cselekvőképtelen felett törvényes felügyeletet gyakorló, ezennel hozzájárulok, hogy a kiskorú vagy cselekvőképtelen személyes adatait a Bella-Hungária Kft. a "Városaink" alkotópályázat lebonyolítása érdekében kezelje.

Alulírott kijelentem, hogy a pályázati tartalmat, feltételeket ismerem és elfogadom.

 

Hely, dátum

Pályázó neve és aláírása                                           

Szülő vagy gondviselő neve és aláírása

 

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Minden pályaműhöz külön jelentkezési lapot kérünk tölteni!

 

hírek és tájékozatatók